bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Archiwum Polskiej Akademii Nauk

Archiwum Polskiej Akademii Nauk powstało na mocy Uchwały nr 167/53 Sekretariatu Naukowego PAN z dnia 1 grudnia 1953 r.

Zadania Archiwum sprecyzowane zostały w Statucie, nadanym przez Sekretariat Naukowy Polskiej Akademii Nauk w 1962 r. Archiwum stało się naukową placówką pomocniczą. W latach 1962-1977 Archiwum podlegało Prezydium PAN, w okresie 1977-1997 należało do placówek Wydziału I Nauk Społecznych. Nowe regulacje prawne, oparte na Ustawie o PAN z 1997 r., sytuują Archiwum przy Prezesie PAN, który wykonuje swoje zwierzchnictwo poprzez Wydział I.

Cele i zadania Archiwum PAN

Archiwum PAN w Warszawie wraz z oddziałami jest wiodącą placówką archiwalną Polskiej Akademii Nauk, posiadającą zasób historyczny, gromadzącą i przechowującą materiały archiwalne jednostek organizacyjnych PAN, posiadającą prawo gromadzenia spuścizn uczonych, dokumentacji towarzystw i instytucji naukowych w formie daru, depozytu i zakupu.

Zasób Archiwum PAN

Zasób Archiwum PAN jest podzielony na trzy działy:

Dział I - obejmuje akta instytucji naukowych, redakcji i komitetów. Najważniejsze z nich to zespoły instytucji, które działały przed powstaniem Polskiej Akademii Nauk i przekazały jej swoją dokumentację:
- Towarzystwo Naukowe Warszawskie (1907-1952)
- Kasa im. dr Józefa Mianowskiego (1881-1951)
- Polskie Towarzystwo Historyczne (1886-1939, 1947-1968)
- Kongresy Nauki Polskiej I - III (1951-1986)

Dział II - dokumenty wytworzone przez Polską Akademię Nauk - jej władze, jednostki organizacyjne, placówki naukowe oraz towarzystwa naukowe dotowane przez PAN do 1983 r.

Dział III - Spuścizny uczonych polskich. Są to materiały pochodzenia prywatnego.

Archiwum Polskiej Akademii Nauk gromadzi również fotografie i medale, posiada też różne kolekcje, jak kolekcja dokumentów do dziejów Uniwersytetu Wileńskiego czy zbiór nekrologów uczonych polskich, a także mikrofilmy i fotokopie. Archiwum posiada także Bibliotekę.

Opracowanie zbiorów

Zbiory pochodzenia kancelaryjnego

1 stycznia 1962 r. zarządzenie Sekretariatu Naukowego Polskiej Akademii Nauk wprowadziło w kancelariach jednostek organizacyjnych system bezdziennikowy, oparty na jednolitym wykazie akt w systemie dziesiętnym.

Wydano: Zbiór przepisów o postępowaniu z dokumentacją aktową w PAN (1963 i 1979), opracowano przykładowy rzeczowy wykaz akt (1988, 1998). Zbiory opracowywane są zgodnie z normami stosowanymi w polskiej służbie archiwalnej.

Zbiory pochodzenia prywatnego (spuścizny)

Archiwum Polskiej Akademii Nauk wypracowało własne metody opracowania spuścizn, które zaakceptowane zostały również w innych polskich archiwach.

Wydano: Wytyczne opracowania archiwalnego spuścizn rękopiśmiennych, projekt, Warszawa 1959; Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, Warszawa 1990. Wytyczne są znaczącym wkładem Archiwum PAN do archiwistyki polskiej.

Medale i fotografie opracowywane są zgodnie ze stosowanymi normami.Opublikował: Adam Jaskot
Publikacja dnia: 20.06.2016
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 11 372