bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.07.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Organizacja Akademii

Struktura korporacyjna Akademii obejmuje:

  1. Wydziały
  2. Oddziały
  3. Komitety naukowe
  4. Komitety problemowe
  5. Akademia Młodych Uczonych
  6. Komisja ds. etyki w nauce
  7. Komisja Rewizyjna

  

WYDZIAŁY

Wydział, jako korporacja uczonych, uczestniczy w wykonywaniu zadań Akademii w dziedzinach nauki objętych zakresem jego działania przez udział jego członków w pracach oddziałów Akademii, w komitetach naukowych, komitetach narodowych lub w komitetach problemowych oraz w radach naukowych jednostek naukowych.


Wydziały mogą być podzielone na sekcje. W wydziale mogą być tworzone pomocnicze komisje lub zespoły doradcze w celu wykonania jego zadań jako korporacji uczonych.

Wydział koordynuje działalność instytutów naukowych objętych zakresem jego działania, w szczególności opiniuje wnioski z okresowej oceny instytutów naukowych Akademii, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1, oraz współdziała z Kancelarią Akademii w zakresie zapewnienia nieruchomości dla istniejących i nowo tworzonych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii. Wydział koordynuje i nadzoruje działalność komitetów naukowych objętych zakresem jego działania.


Pracami bieżącymi wydziału, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji przewodniczącego rady kuratorów, kieruje dziekan. Dziekana powołuje Prezes Akademii po zasięgnięciu opinii właściwego wydziału.


Każdy członek Akademii, stosownie do specjalności naukowej, którą reprezentuje, wchodzi w skład jednego wydziału. Członkowie Akademii wchodzą w ramach każdego wydziału do rady kuratorów dla instytutów naukowych lub centrów, o których mowa w art. 57, których działalność naukowa odpowiada zakresowi działania danego wydziału. Prezes Akademii na wniosek Prezydium Akademii powołuje w skład każdej z rad kuratorów dwóch wybitnych uczonych reprezentujących zagraniczne środowisko naukowe oraz po dwóch wybitnych uczonych polskich niebędących członkami Akademii.


Do zadań rad kuratorów należy w szczególności: przeprowadzanie okresowej oceny instytutów naukowych na potrzeby Akademii i jej organów; występowanie do Prezesa Akademii z wnioskami o utworzenie, połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie albo likwidację instytutu naukowego; przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego, w tym powoływanie komisji konkursowej; dokonywanie oceny komitetów naukowych. Rada kuratorów właściwego wydziału wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę.


Nadzór nad pracami wydziału sprawuje wiceprezes Akademii, wskazany przez Prezesa Akademii, zgodnie ze specjalnością naukową, którą reprezentuje.


ODDZIAŁY

Oddział może być utworzony w celu wykonywania zadań Akademii w określonym regionie kraju.


W skład oddziału wchodzą członkowie krajowi mający miejsce zamieszkania lub zatrudnienia w danym regionie kraju oraz inni członkowie krajowi deklarujący chęć uczestniczenia w pracach oddziału.


Organami oddziału są: prezes oddziału i prezydium oddziału.


Utworzenie i likwidacja oddziału wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw nauki.


Do zakresu działania oddziału należy w szczególności: integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju; współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów; pozyskiwanie środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności dotyczących tematyki regionalnej; inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z Rzecząpospolitą Polską; upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych; współpraca z Kancelarią Akademii w zakresie gospodarowania nieruchomościami.


Obsługę administracyjną oddziału sprawuje Kancelaria Akademii.


KOMITETY NAUKOWE

Komitet naukowy jest samorządną reprezentacją dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.
Zgromadzenie Ogólne Akademii tworzy komitety naukowe, wskazując wydziały, z którymi one współpracują.


W skład komitetu naukowego wchodzą członkowie krajowi Akademii zgodnie z ich specjalnością naukową oraz osoby wybrane przez właściwe środowisko naukowe.
Organami komitetu naukowego są: przewodniczący komitetu naukowego oraz prezydium komitetu naukowego.


Przewodniczącego komitetu naukowego powołuje Prezydium Akademii.
Komitet naukowy może powołać do swojego składu specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki.


Przewodniczący komitetu naukowego, który nie jest członkiem Akademii, uczestniczy w zebraniach właściwego wydziału, bez głosu stanowiącego.


Do zadań komitetu naukowego należy w szczególności: rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych; upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych; przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii; przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych; współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych; dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej; wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii; ocena wydawnictw naukowych.


KOMITETY PROBLEMOWE

Komitet problemowy tworzy się przy Prezydium Akademii lub przy wydziale Akademii w celu wykonywania określonych zadań naukowych mających duże znaczenie poznawcze, społeczne lub gospodarcze w szczególności o charakterze interdyscyplinarnym. Prezydium Akademii w uchwale o utworzeniu komitetu problemowego określa termin jego działalności.

Członkowie komitetu problemowego powołanego w celu rozwiązania problemu powinni reprezentować różne dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe. Komitet może prowadzić prace z udziałem doraźnie zapraszanych reprezentantów różnych dyscyplin naukowych.


KOMITETY NARODOWE

W celu utrzymania i rozwijania współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi, Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii powołuje w drodze uchwały na okres swojej kadencji odpowiednie komitety narodowe. Komitet narodowy może działać przy Prezydium Akademii lub przy wydziale Akademii.


Funkcję komitetu narodowego Prezydium Akademii może powierzyć odpowiedniemu komitetowi naukowemu lub problemowemu.


AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH

    Akademię młodych uczonych tworzy się w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Akademia młodych uczonych liczy nie więcej niż 10% ustawowej liczby członków krajowych Akademii.

Członkowie Akademii Młodych Uczonych wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi młodych przedstawicieli nauki polskiej.

Do zadań Akademii Młodych Uczonych należy działanie na rzecz aktywizacji środowiska młodych pracowników nauki, a w szczególności: przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych mających na celu rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych, upowszechnianie wyników tej działalności, przygotowywanie opinii oraz ocen naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych, upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Akademia Młodych Uczonych realizuje zadania z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii.

Szczegółowe zasady wyboru członków i organów akademii młodych uczonych, zakres jej działania i strukturę organizacyjną określa statut Akademii.


KOMISJA DO SPRAW ETYKI W NAUCE

    Komisja do spraw etyki w nauce wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracownika uczelni, jednostki naukowej Akademii oraz instytutu badawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne. Komisja może z własnej inicjatywy kierować sprawy dotyczące naruszeń zasad etyki w nauce przez tych pracowników – do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Informację o wynikach takiego postępowania właściwa komisja dyscyplinarna przekazuje po jego zakończeniu do wiadomości komisji do spraw etyki w nauce.

Komisja do spraw etyki w nauce opracowuje kodeks etyki pracownika naukowego oraz prowadzi działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych.

W skład komisji do spraw etyki w nauce wchodzi nie więcej niż dziewięć osób reprezentujących środowisko nauki i szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Minister właściwy do spraw nauki określa, w drodze rozporządzenia, tryb wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce oraz tryb jej prac i sposób wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposób finansowania, mając na uwadze zapewnienie jej sprawnego działania.
Kadencja komisji do spraw etyki w nauce trwa 4 lata i odpowiada kadencji organów Akademii.

Obsługę administracyjną komisji do spraw etyki w nauce sprawuje Kancelaria AkademiiKOMISJA REWIZYJNA


    Komisja rewizyjna kontroluje działalność finansową i gospodarczą Akademii.
Komisja kontroluje wykonanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego Akademii i Prezydium Akademii oraz decyzji Prezesa Akademii, w szczególności w zakresie działalności finansowej i gospodarowania mieniem Akademii. Kontroluje gospodarowanie mieniem Akademii zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i oszczędności oraz zgodnie z wymaganiami racjonalnej gospodarki i przepisami prawa oraz decyzjami i zaleceniami Prezesa Akademii dla jednostek naukowych i Kancelarii Akademii.

Komisja kontroluje działalność Kanclerza Akademii.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i odpowiada kadencji organów Akademii.
Skład komisji rewizyjnej oraz szczegółowy zakres jej działalności określa statut Akademii.Opublikował: Emilia Mielko
Publikacja dnia: 23.07.2012
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 13 837