bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Inne jednostki organizacyjne

Inne niż instytuty placówki naukowe Akademii tworzy i likwiduje Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, po zasięgnięciu opinii właściwego wydziału oraz po porozumieniu z właściwym Ministrem ds. nauki.

Placówki, korzystają z mienia Akademii, a organy tych placówek dokonują czynności prawnych w imieniu Akademii i w granicach udzielonych im umocowań.

Pomocnicze placówki naukowe, a w szczególności archiwa, biblioteki, muzea, stacje naukowe za granicą, wchodzące w skład struktury organizacyjnej Akademii, tworzy i likwiduje Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii. Utworzenie i likwidacja stacji naukowej za granicą wymaga zgody Ministra Spraw Zagranicznych.

Prezes Akademii nadaje pomocniczej placówce naukowej statut, który określa jej zadania i organizację oraz może wskazać wydział Akademii sprawujący nadzór nad jej działalnością.

Prezes Akademii może tworzyć i likwidować inne jednostki organizacyjne Akademii, w szczególności domy pracy twórczej, domy zjazdów i konferencji, domy rencistów.

Prezes Akademii nadaje wyżej wymienionym jednostkom statut określający zasady ich działania i strukturę organizacyjną, a także nadzoruje ich działalność.


Opublikował: Linda Zaborowska
Publikacja dnia: 09.06.2011
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 11 678