Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i  kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową węzła ciepłowniczego oraz przebudową poddasza na cele biurowe w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”, z możliwością udzielenia zamówieniaZałączniki:

Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 2c
Załącznik nr 2d
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 3b
Załącznik nr 4a
Załącznik nr 4b
Załącznik nr 4c
Załącznik nr 4d
Załącznik nr 5a
Załącznik nr 5b
Załącznik nr 5c
Załącznik nr 5d
Załącznik nr 5e
Załącznik nr 5f
Załącznik nr 6-6e
Załącznik nr 7 wzór umowy