Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej (ESP). To usługa, dzięki której możesz szybko i wygodnie komunikować się z wybraną instytucją publiczną. Każda wysyłka i odbiór pisma są potwierdzane urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO), które jest równoznaczne z elektronicznym awizo.

Elektroniczna skrzynka podawcza PAN

Skrzynka Polskiej Akademii Nauk (PAN) znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem /PAN_W-wa/SkrytkaESP.

Aby z niej skorzystać, trzeba założyć bezpłatny profil w serwisie ePUAP. Po zalogowaniu przeglądamy katalog spraw, wybieramy odpowiedni formularz i przesyłamy pismo.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami to 5 MB.

Przypominamy, że wnioski należy opatrzyć:

Dowiedz się więcej o ePUAP w serwisie gov.pl.

Inne metody dostarczania dokumentów elektronicznych do PAN

  • Wysłanie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu) na adres kancelaria@pan.pl. 
  • Dostarczenie dokumentu do naszej siedziby – do Sekretariatu Kanclerza PAN (piętro 26, pokój 2608) lub Dziennika Podawczego (piętro 21, pokój 2105). Akceptowalne nośniki danych: pamięć masowa USB lub płyta CD.

Dziennik Podawczy

Przyjmuje, rejestruje i rozdziela korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną oraz przesyłki pocztowe i kurierskie.

Kancelaria Akademii, Pałac Kultury i Nauki, piętro 21, pokój 2105
tel. +48 22 182 69 10
fax +48 22 182 70 81
fax analogowy +48 22 620 76 51
dziennikpodawczy@pan.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 346, 568, 695, 1517, 2320) 
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 180)
  • Instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 150/2017 Kanclerza PAN z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Kancelarii i oddziałów PAN