Działamy na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2020 poz.1796).

Zakres i tryb działania organów Akademii oraz jednostek organizacyjnych ustala statut PAN.  Uchwala go Zgromadzenie Ogólne Akademii, a zatwierdza Prezes Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem.

Prezes PAN przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Akademii.

Akademia ma osobowość prawną. Siedzibą PAN jest Warszawa.

Akademia używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą „Polska Akademia Nauk” w otoku.