Członkostwo w PAN

Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.

Członkowie krajowi

Członkiem krajowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Maksymalna liczba członków krajowych Akademii wynosi 350. Włączenie w poczet członków krajowych Akademii następuje poprzez wybór na członka korespondenta PAN. Zgromadzenie Ogólne PAN wyróżnia aktywność członków korespondentów – na rzecz nauki i Akademii – wyborem na członków rzeczywistych. 

Członkowie krajowi Akademii biorą udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego, właściwego wydziału, oddziału, komitetu naukowego i problemowego. Mogą także uczestniczyć w pracach rady naukowej instytutu naukowego PAN. Ich zadaniem jest również upowszechnianie wyników nauki.

Członkowie zagraniczni

Członkiem zagranicznym może zostać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego albo osoba posiadająca obywatelstwo polskie na stałe zamieszkała za granicą i zatrudniona w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.

Tryb zgłaszania kandydatów wraz z rekomendacjami oraz sposób i tryb wyboru członków Akademii określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Akademii. 

Informacje na temat członków Akademii są dostępne na stronie czlonkowie.pan.pl.