W strukturze Polskiej Akademii Nauk funkcjonuje 8 oddziałów. Wykonują zadania PAN w określonym regionie kraju.

 1. Oddział PAN w Gdańsku 
 2. Oddział PAN w Katowicach
 3. Oddział PAN w Krakowie
 4. Oddział PAN w Lublinie
 5. Oddział PAN w Łodzi
 6. Oddział PAN w Olsztynie i Białymstoku
 7. Oddział PAN w Poznaniu
 8. Oddział PAN we Wrocławiu

W skład oddziału wchodzą członkowie krajowi mający miejsce zamieszkania lub zatrudnienia w danym regionie kraju oraz członkowie krajowi deklarujący chęć uczestniczenia w pracach oddziału. Organami oddziału są: prezes oddziału i prezydium oddziału, których kadencja trwa 4 lata.

Do zakresu działania oddziału należy w szczególności:

 • integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w danym regionie;
 • współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów;
 • pozyskiwanie środków europejskich i innych funduszy ze źródeł zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności dotyczących tematyki regionalnej;
 • inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z Rzeczpospolitą Polską;
 • upowszechnianie i promocja działalności naukowej.