Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75 w zakresie dostosowania do przepisów ppoż. i przebudowy instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.Załączniki:

Zaproszenie wraz z załącznikami
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 - Projekt budowlany - Przebudowa
Załącznik nr 3 - Projekt techniczny Przebudowa
Załącznik nr 4 - Projekt Wykonawczy Przebudowa
Załącznik nr 5 - Scenariusz Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru
Załącznik nr 6 - Ekspertyza Techniczna - Przebudowa
Załącznik nr 7- pozwolenia i decyzje - Przebudowa
Załącznik nr 8 - STWiOR Przebudowa
Załącznik nr 9 - Projekt Architektoniczno-Budolwany- Remont
Załącznik nr 10 - pozwolenia i decyzje - Remont
Załącznik nr 11 - STWOiR - Remont
Załącznik nr 12 - wzór umowy