Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pn. „Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Oddziału PAN położonego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31.”Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Projekt budowlano - wykonawczy
Załącznik nr 2a - Pozwolenie na roboty budowlane
Załącznik nr 2b - Pozwolenie wodno - prawne
Załącznik nr 2c - Pozwolenie PWKZ
Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 4 - Przedmiar robót
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Zakończenie procedury