Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Ekspertyza stanu technicznego
Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych usług
Załącznik nr 4 - Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Wzór umowy